empty label

הרב אליקים לבנון

דיני הפסקה בין נטילת ידיים לברכת המוציא

הרב אליקים לבנון

מה דעת המשנה ברורה על מי שצריך לברך גם 'אשר יצר' וגם 'על נטילת ידיים'? מי נוטל ידיים ראשון? מתי עדיף שאחד יוציא את הרבים ידי חובה בברכה על הלחם? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ה.

מומלצים