empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת בראשית - לחיות בתחושת פיקדון

הרב מרדכי וולנוב

אדם הראשון הוכנס לגן עדן ונצטווה לעבדה ולשמרה. המשמעות של 'לעבדה' היא משמעות רוחנית לשמור על הנשמה שהופקדה אצלו. נשמתו, צאצאיו ורכושו של האדם הרי הם בחזקת פקדון. את הפקדון קיבל האדם על מנת למלא את רצון ה'. כל שימוש בפיקדון שלא לדעת הבעלים הרי יש בו בחינת מעילה. כל הברואים באו לשמש את האדם ובתנאי שהאדם ישתמש בהם כדי למלא את רצון ה'. חובתנו לשמור על הפיקדונות ולהחזירם בשלמות.

מומלצים