empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת עקב - מצוות שהאדם דש בעקביו

הרב מרדכי וולנוב

מצבו הרוחני ומהותו של האדם נמדדים בדברים 'הקטנים'. המעשים הקטנים מבררים ומגלים את המניעים למעשים הגדולים. פעמים רבות כשהאדם מזלזל במעשים הקטנים ומתאמץ במעשים הגדולים יש בכך עדות שגם המעשים הגדולים אינם נעשים לשם שמים אלא לשם מה יגידו ומה יחשבו. התעסקות של אדם במה יחשבו ומה יגידו תפגום בטהרת המעשה ומתוך כך יחטיא האדם את המטרה שלשמה בא לעולם. לעומת זאת אדם שמרוכז בהצלחת המטרה יהיה פתוח לקבל ביקורת מכל מי שיקדם אותו להשגת המטרה גם אם קטן ממנו. בע"ה שנזכה להיות ממוקדים בדברים הנכונים, נקפיד על הדברים הקטנים ומתוך כך נשכלל גם את המעשים הגדולים וכל מעשנו יהיו לשם שמים!

מומלצים