empty label

הרב אליקים לבנון

מותר ליטול ידיים במים חמים?

הרב אליקים לבנון

מותר ליטול במים מלוכלכים? ומים נקיים שהשתמשו בהם? מתי כן יהיה אפשר במים משטיפת כלים? מותר ליטול במים רותחים? יש הבדל בין חמי טבריה למים שהורתחו? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן ק"ס.

מומלצים