empty label

הרב אליקים לבנון

החיוב לנגב את הידיים ; החומר הכשר לכלי הנטילה

הרב אליקים לבנון

מדוע חייב לנגב ידיים ומה דרשתו של הטור על כך? באילו מקרים לכאורה יש פטור אך מקפידים בכל זאת? בנוסף, אילו שלושה סוגי כלים מופיעים בשו"ע ומה ביניהם כשר לנטילה? מה שורש החילוק ואיך זה קשור להלכות הכשרת כלים? לסיום הרב מבאר מדוע מותר ליטול בכלים חד פעמיים. מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימנים קנ"ח-קנ"ט.

מומלצים