empty label

הרב אליקים לבנון

אכילת פת כזית וכביצה - האם צריך נטילה?

הרב אליקים לבנון

מה דין האוכל יותר מכזית אך פחות מכביצה? במה שונה הספק של המשנ"ב מהסבר הבית יוסף? איך אפשר לדעת האם אכל כביצה? על פי עקרון זה מבאר הרב את הנטילה הכפולה בליל הסדר לירק ולמצה. לסיום הרב מביא את דעת השו"ע על אכילת פת פחות מכזית ואת חומרת המשנ"ב בכך. מקור-טור שוע סימן סימן קנ"ח, סעיפים א'-ב'.

מומלצים