empty label

הרב דוד טורנר

בין הדיבור שלפני השתיקה לדיבור שאחריה

הרב דוד טורנר

מדוע כאשר האדם מדבר "ללא שתיקה" הדיבור הוא חיצוני? מה כ"כ עליון בדיבור של תורה ("ודברת בם") ותפילה ("מה' מענה לשון")? איך דיבור אחרי שתיקה פועל על הסביבה ולמה שיחת ת"ח צריכה לימוד? כיצד השתיקה הופכת את הדיבור לפרץ חיים שחושף הבעה פנימית? בנוסף, מדוע "תורת הרטוריקה" לא מספיקה? האם כח השתיקה יועיל אף בשפות זרות? לסיום, הרב מברר מדוע השתיקה מפחידה אותנו ומה צריך להיות המבט עליה. סדרת שיעוריו של הרב דוד טורנר בנושא פרישות, בספר אורות הקודש ג'.

מומלצים