empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת כי תשא - העגל - הפרדת הלאומיות מאלוקים

הרב אליעזר קשתיאל

מה תפקידו של עמ"י? מדוע העגל מסמל את הרצון לחיים ככל העמים, הפרדת הלאומיות מהדת? מה השלכותיו של החטא לימינו? בנוסף, איך החטא התבטא בהבדל בין הלוחות הראשונים לשניים? מדוע משה שובר את הלוחות ולא את את העגל?

מומלצים