empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וארא - להיות מתוכנן או "זרמן"?

הרב מרדכי וולנוב

פרעה היה "זרמן" כשנראה לו אמר "ה' הצדיק" וכשנראה לו אחרת מכביד את לבו ולא משחרר. מלכות ה' היא מלכות שמבטיחה ומקיימת. הבטחה משמעותה יצירת ה"בכח" ובמילים אחרות תכנון העתיד. קיום הוא "הבפועל" ובמילים אחרות מימוש התכניות. כשם שאין עץ ללא גרעין כך אין קיום להווה ללא יניקה מהעתיד. בכוחנו ליצור את ה"בכח" וכך לקבוע איך יראה העתיד. כשם שראינו שהבטחה אצל הבורא יכולה לא להתממש מחמת שהכלים לא מתאימים כלומר שנעשה שינוי אצל הברואים, כך עלינו לדעת שבכל תכנון עלינו לבדוק שאכן יש כלים ראויים שיכולים לממש ולהוציא את התכנית אל הפועל.

מומלצים