empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת וארא - עומק מכות מצרים

הרב אליעזר קשתיאל

ע"י התבוננות עמוקה במכות מצרים, נבין כיצד הגיעו המצרים לשפלות מוסרית נוראית. כמו כן נבין את חשיבות יראת השמיים ותורה מן השמיים.

מומלצים