empty label

הרב אליקים לבנון

חומרת החיוב להתענות בעשרה בטבת

הרב אליקים לבנון

מה הטעות בסדר התעניות? יש אפשרות לא להתענות? איך אפשר לחשב באיזה יום יצא עשרה בטבת? מותר לחתן לא להתענות? טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקמ"ט.

מומלצים