empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת ניצבים - בפיך ובלבבך לעשותו

הרב אליעזר קשתיאל

הרמב"ן בפרשה אומר שישנה מצוות תשובה. כיצד עושים תשובה? אומרת התורה - "בפיך ובלבבך לעשותו". כלומר עיקר מהפכת התשובה היא בפה, בדיבור. הדיבור חושף את הנשמה. לפה יש כוח לעורר את הלב.

מומלצים