empty label

הרב אליקים לבנון

אדם שהתפלל ושכח שראש חודש

הרב אליקים לבנון

אדם ששכח שר"ח, התפלל שחרית, ובצהרים נזכר שר"ח - כיצד יתקן? האם יתפלל קודם מוסף או קודם מנחה? ומה דין אכילה קודם התפילה החוזרת?

מומלצים