empty label

הרב אליקים לבנון

הכנת הגוף והלבוש להיות מכובדים בתפילה

הרב אליקים לבנון

צריך ללבוש לבוש מכובד לתפילה. האם מותר להתפלל יחפים? המתפלל בעודו צריך להתפנות - תפילתו תועבה. מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן צ"א-צ"ב.

מומלצים