empty label

הרב דוד אמיתי

מידת האהבה והקנאה - ימי בין המיצרים

הרב דוד אמיתי

מידת הקנאה ומידת האהבה, על תיקונם בדור זה, קירוב רחוקים והיחס לחילונים. ע"פ מקורות מהרב קוק אנו מחויבים לראות היום את הפנימיות שבכל יהודי.

מומלצים