empty label

הרב אליקים לבנון

נגיעה בט' באב

הרב אליקים לבנון

מה דין נגיעה בין בעל לאשתו בצום ט' באב?

שאלה

שלום הרב.
מה דין נגיעה בין בעל לאשתו בצום ט' באב? האם יש הבדל בין הלילה ובין היום? צריך להפריד את המיטות? כמו כן האם מותר לישון על מיטה בליל ט'באב? וביום?

תשובה

שלום. א. אחד מחמשת האיסורים בט' באב הוא, תשמיש המטה. ב. חכמים חששו שאם יתירו קירבה, יגיעו לידי תשמיש. ג. לכן קבעו, שגם כאשר הבעל ואשה מותרים, בט' באב "אשתו היא כנידה". ד. עם זאת, רק בלילה יש חשש, לכן מהבקר מותרים בנגיעה, בחיבוק וכד'. ה. לכן צריך להפריד מיטות בלילה. ו. מותר לישון על מיטה.

מומלצים