empty label

הרב אליקים לבנון

הלכות תשעה באב תש"פ

הרב אליקים לבנון

מהלכות תשעה באב לשנת תש"פ, כולל התייחסות לנגיף הקורונה, מאת מו"ר הרב אליקים לבנון.


מהלכות תשעה באב


ערב תשעה באב- יום רביעי, ח' מנחם אב

 • בסעודה המפסקת אין אוכלים שני תבשילין.

  לכן נהוג לקיים סעודה אחה"צ, לפני תפילת מנחה.
  זו אינה הסעודה המפסקת, ואפשר לאכול בה גם כמה תבשילים (כמובן ללא בשר ויין).
  מברכים ברכת המזון, ואח"כ מתפללים מנחה.

 • השקיעה בשעה 19:41.
 • נוהגים לאכול סעודה מפסקת בערך בשעה 19:00.
  כאמור, אין אוכלים בה שני תבשילים, אלא נוטלים ידיים על פת, ונוהגים לשבת על הארץ ולאכול עם הפת, ביצה קשה. טובלים את הביצה באפר כסימן לתחילת האבלות על חרבן בית המקדש.

 • גם אם אוכלים שלשה יחד, אין מזמנים.

עיצומו של צום- ט' באב

 • תחילת הצום בשעה 19:35.

 • חמישה עינויים ביום הצום
  • אכילה ושתיה
  • רחצה במים
  • סיכה בשמן
  • נעילת הסנדל
  • תשמיש המיטה
  • כמו כן, נאסר לימוד התורה המשמחת

 • במשך הצום, יש להיזהר ליטול ידיים רק עד קשרי אצבעותיו.

 • אין יושבים על כיסא, אלא על מקום נמוך מהרגיל.

 • בבקר, יש ספרדים המניחים טלית ותפילין, אבל רבים מהספרדים וכן האשכנזים אינם מניחים טלית ותפילין בבקר אלא במנחה.

 • מחצות היום, שעה 12:44, אפשר לשבת על כיסא, מפני שאז הוצת בית המקדש, "ושפך הקב"ה את חמתו על עצים ואבנים" ולא על בני אדם.

 • במוצאי הצום, מתפללים ערבית בשעה 19:59, צאת הכוכבים, אבל סיום הצום הוא כמה דקות אח"כ בשעה 20:07.

מעוברות, יולדות ומינקות

 • ט' באב חמור מהצומות האחרים, ונשים מעוברות או מניקות חייבות לצום.

 • אולם, הלכה נוספת היא: חולה פטור מהצום.

 • הגדרת המושג חולה: חלה כל גופו (אע"פ שאין כל סכנה בחולי).

 • לדוגמא
  • יולדת בתוך 30 יום ללידתה נחשבת כחולה. כלומר: אם ילדה בתאריך ט' בתמוז או אחרי כן, פטורה מהצום.
  • מי שיש לו חום (יותר מ37.5) נחשב כחולה. כאב או חולשה הגורמים לאדם בהכרח לשכב במיטה, אף זה מוגדר כחולי.

 • לכן- הלכה למעשה
  מעוברת או מניקה תתחיל לצום כרגיל, מתוך כוונה לצום לפחות עד הבוקר.
  אם בבוקר היא מרגישה רעב או צמא המנטרל אותה מפעילות, או שהיא מרגישה סחרחורת או בחילה, מסוג ההרגשות הגורמות לאדם להיקרא "חולה", מיד היא פטורה מלצום (לתשומת לב: כמעט כל אדם חש חולשה ביום צום, מדובר כאן על הרגשת חולשה יותר מהחולשה המקובלת).
  גם אם הרגשות כאלה הקדימו לבוא, וכבר בערב או בלילה היא "חולה", פטורה מלהמשיך לצום.

 • מניקה אשר מרגישה שהחלב עומד להיגמר, ואין לה ממה להניק את תינוקה, מותרת לאכול ולשתות מיד.

 • חולה קורונה

  • חולה בקורונה שיש לו תסמינים, פטור מלצום, ואוכל ושותה כרגיל, אין בתשעה באב דין אכילה בשיעורין!
  • חולה בקורונה שאין לו תסמינים, והוא מרגיש טוב, וכן הנמצא בבידוד מחשש הידבקות, אינם מוגדרים כ"חולה", ולכן הם חייבים לצום.
   אולם, מאחר ויש אפשרות שהם חולים, דינם כמחלה המתקרבת, וייתכן שתגיע, שאז כותבים הפוסקים שיאכלו וישתו לשיעורין.
   כלומר: יאכלו מזון מוצק בנפח 45cc, וישתו נוזלים 45cc, ימתינו 5 דקות, ושוב יאכלו וישתו כנ"ל. (משנ"ב, תקנ"ד, סוף סעיף ו, ביה"ל ד"ה "דבמקום חולי")

 • כל הפטור מן הצום, מותר לו לאכול ולשתות כל כמות הנדרשת לו, כי כאמור, אין בט' באב דין אכילה ושתיה לשיעורין.

מוצאי תשעה באב- י' מנחם אב

במוצאי תשעה באב- יום חמישי, אור ליום שישי, י' מנחם אב, נהגו שלא לאכול בשר ולשתות יין, עד יום שישי, י' מנחם אב בחצות 12:45.
בשנה זו- שמוצאי תשעה באב הוא יום שישי, ערב שבת, מותר להתקלח, לכבס, להסתפר ולהתגלח לכבוד שבת כבר מליל שישי- מוצאי תשעה באב.

יהפוך לנו הקב"ה את הימים הללו לששון ולשמחה!

 

מומלצים