empty label

הרב אליקים לבנון

התערבות הורים

הרב אליקים לבנון

"על כן, יעזוב איש את אביו ואת ואמו ודבק באשתו".

שאלה

שלום כבוד הרב,

ההורים שלי לא היו מרוצים מנישואי עם אישתי. למרות שכבר מספר שנים אנו נשואים, הם לא השלימו עם זה. כעת הם מבקשים שנעבור לגור לידם, ואז הם ישנו את היחס לאשתי. האם אנו חייבים לעבור דירה בגלל כיבוד הורים, והאם זהו צעד נכון?

תשובה

טעות גדולה מצד הורים כאשר הם מנסים להכתיב בכפיה לבניהם, כיצד לנהל את חייהם. יש הרבה ערך לחכמת חיים ולניסיון של ההורים. הם רשאים להציע לבניהם או לבנותיהם הצעות טובות וחכמות, אולם ההחלטה היא בידי הבנים. על הסף נדחית שאלת מצוות כיבוד הורים מפני שאין כל מצוה ללכת בדרך לא נכונה שההורים מנסים להוליך אתכם.

בנוסף, מצות כיבוד הורים קיימת רק במה שנוגע להורים עצמם, למשל, אם הם זקוקים לעזרה בפרט מסוים ומבקשים מבנם או בתם לעזור להם, זו מצוות כיבוד הורים. אולם, כאשר הם מבקשים בקשה הנוגעת לחיי בניהם, לא נתנה להם התורה זכות זו, ואין מצוה לשמוע להם.
אך יש לזכור, להורים יש הצעות טובות שאתם כבנים ראוי שתשקלו אותם.
ולגוף ההצעה, בעניין מגורים: בדרך כלל, מגורים בקרבת ההורים מפריעים לבני הזוג לבנות את חייהם כראוי. ובמיוחד ביחס אליכם שההורים אומרים במפורש שרצונם להמשיך ולנהל את חייכם. אתה כבעל וכראש משפחה חייב ללכת בדרך שהתורה מתווה לנו, כמו שהוזכר כבר בפרשת בראשית: "על כן, יעזוב איש את אביו ואת ואמו ודבק באשתו".

יש כאן סדר ברור של ארבעה שלבים בבניין המשפחתי.

השלב הראשון: להיות "איש", כלומר ללמוד את הכוחות והכיוונים הנכונים המתאימים לעצמו, ולעמוד על אישיותו מתוך זקיפות קומה.

השלב השני: יעזוב האיש את אביו. יש לשנות את מערכת היחסים מול האב הסמכותי, ולבנות מערכת אחרת.

השלב השלישי: יעזוב איש את אימו. גם כאן, להתנתק מהיחס האימהי והרך, וליצור קשר חדש של מבוגר מול מבוגרים.

שלושת השלבים הללו הם הבסיס לשלב הרביעי: ודבק באישתו. כאשר אדם מברר לעצמו את מקומו ואת אישיותו, ויודע להתייחס להורים בכבוד מחד ובעצמאות מאידך, על ידי כך נבנה הקשר הזוגי.

לכן, אם אינכם מוצאים תועלת במעבר ליד ההורים אלא ההבטחה לשינוי היחס לאשתך, הצעתי היא בשום אופן לא לעבור דירה. רק אם הדבר משתלב בתוכניותיכם, כמו לימודים או עבודה.

יש מקום לשקול פעם נוספת את הטוב שבה מול חשש לנזק.

מומלצים