empty label

הרב אליקים לבנון

היכן להיות בליל הסדר?

הרב אליקים לבנון

איך מרצים את שני הצדדים?

שאלה

שלום כבוד הרב,

פורים חלף, ואנו מתקרבים לפסח. כבר כעת אני מתוחה מהמחשבה אצל מי נהיה בליל הסדר, אצל הורי או אצל הורי בעלי. כל שנה יש לחצים משני הצדדים, איך לצאת מזה?

 

תשובה

לא ציינת את מצבכם המשפחתי: כמה שנים אתם נשואים וכמה ילדים יש לכם. לפרטים אלו יש השלכה על ההחלטה היכן להיות, מפני שכאשר המשפחה מתרחבת, יש מקום לחשוב על אופציה שלישית, והיא, לערוך ליל סדר בביתכם עם הילדים. מצות חינוך מדאורייתא, קיימת רק בשני תחומים: אב חייב ללמד את בנו תורה, שנאמר: "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם". וכן הוא חייב לספר לילדיו על יציאת מצרים, שנאמר: "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים". כל יתר הציוויים לחנך הם מדרבנן, ונסמכים על הפסוק במשלי: "חנוך לנער על פי דרכו". ראוי שנקדיש תשומת לב מיוחדת לקיום מצות והגדת לבנך בליל הסדר. כל זאת, כאמור, במשפחה שיש בה ילדים בגילאים שאפשר ללמד אותם. כאשר הילדים קטנים, מקובל שמתארחים אצל ההורים.

ועתה לשאלתך: אתם כמשפחה אינכם צריכים להחליט על פי מידת הלחצים של ההורים שלך או של בעלך. יש לכם עצמאות מחשבתית וההחלטה היא בידכם. כמו בכל דבר בחיים, או דבר מצווה, אל תתנו ללחצים לשבש את המחשבה הישרה. למשל, כמה צדקה לתת כל חודש. יש הרבה לחצים מצד מוסדות תורה וחסד, או מצד אנשים נצרכים. הרי לא יעלה על הדעת שאדם יבזבז כל ממונו למצוה זו בגלל לחצים, הדרך הנכונה היא להחליט כמה כל משפחה יכולה לתת לצדקה. האם להסתפק במידה הפחותה של שלישית השקל  בשנה, או להשתדל להגיע למעשר, או למי שמתאפשר לתת חומש מההכנסות.

לאחר שהמשפחה קבלה החלטה בעניין, למי להפריש את הצדקה, הרי כל לחץ לא יועיל מפני שהסכום שהוקדש לצדקה כבר חולק. בדרך זו צריך לנהוג גם כלפי ההורים. אתם כמשפחה צריכים לשקול ולהחליט, מי מההורים זקוק לכם יותר, ומי ייפגע יותר אם לא תבואו לליל הסדר וכד'. לאחר שקלול כל השיקולים, קבלו אתם את ההחלטה, ומיד תודיעו להורים על החלטתכם.

על ידי כך תמנעו מעצמכם את מסכת הלחצים, מפני שכאשר הדברים מוחלטים, גם ההורים יקבלו זאת ביתר קלות ולא ילחצו עליכם.

בכלל, אני מציע לכם לשבת עם לוח השנה, ולסמן את כל השבתות והחגים- באילו מהן אתם בביתכם ומתי אתם אצל ההורים. אחר כך תשלחו לשני ההורים את פירוט האירוחים, כדי שגם להם תהיה תמונה שנתית, ולא בכל פעם תתעוררנה שאלות. כך תעברו את כל השנה בנעימים.

מומלצים