empty label

הרב אליקים לבנון

בלתי תלוי

הרב אליקים לבנון

איך מתנתקים מתלות מההורים?

שאלה

שלום כבוד הרב,
כאשר אנו מגיעים לביקור אצל הורי אשתי יש לי קושי רב, מפני שמיד בבואנו, הסבא והסבתא כאילו לא רואים אותנו, ומתעסקים מיד עם ילדינו, הנכדים שלהם. זה פוגע בי. האם יש לי זכות לומר לאשתי שלא נלך יותר לביקור אצל ההורים שלה?

תשובה

חכמים אומרים: "כל השונה הלכות בכל יום, הרי הוא בן העולם הבא". ההלכה שנקבעה על ידי התורה ועל ידי דברי חכמים, מיישרת לנו את הדעה ומאפשרת לנו להתנהל בכל חיינו בצורה אמיתית.

חכמים לימדונו: "אחד האיש ואחד האישה, שווין בכבוד ובמורא להוריהם. אלא שהאישה, אין בידה לעשות, מפני שהיא משועבדת לבעלה. לפיכך, היא פטורה מכיבוד אב ואם בעודה נשואה"(יורה דעה, רמ', יז') ובהמשך: "חייב אדם לכבד את חמיו" (סעיף כד'). הש"ך מעיר שתי הערות: האחת, שאם הבעל מרשה לאשתו, אזי היא חייבת בכבוד ההורים כמוהו. והשניה, שכיבוד חמיו הוא מדרבנן, ולא באותו תוקף של כיבוד אב ואם, אלא כשאר זקנים.  לפי זה, מבחינה הלכתית, הנך רשאי להגיד לאשתך שלא תלכו יותר לבית הוריה, מאחר ואשתך חייבת לשמוע לך, וגם חובתך לכבד את חמיך וחמותך היא חובה קלה יותר.  אולם, במסכת פסחים (פז',א') אומרים חכמים, שאישה בבית בעלה, רדופה ללכת לבית אביה, כלומר, בעל יכול להתנתק מהוריו, כפי שהתורה אומרת: "על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו, ודבק באשתו". אולם אישה, קשה לה להיפרד מבית הוריה, והיא משתוקקת לקשר עמם. לכן, אף על פי שהנך רשאי לבקש בקשה כזו מאשתך, אין זה מן הראוי שתשתמש בכך. אדרבא, נכון יותר שתאפשר לאשתך למלא את רצונה הפנימי ולבקר אצל הוריה.

הפתרון לקושי שלך מהפגיעה שיש בכך שההורים כאילו מתעלמים ממך, צריך לבא מכיוון אחר. כאמור, הגבר, הבעל, צריך "לעזוב" את אביו ואת אימו. משמעות הדבר, אינה בכך שיתנתק מהם פיזית, לא יבוא לבקרם וכדומה.  ההדרכה של התורה היא להשתחרר מתלות נפשית או כלכלית או אחרת בהורים. אדם הבונה את משפחתו חייב לבנותה עם הכלים שיש בידו, לפי כוחותיו, בלא להיות תלוי בסיוע או בקשר שיש לו עם משפחת המוצא שלו.

וכן הדבר, ביחס לחמיו וחמותו. צריך להרגיש משוחרר מתלות כלשהי בהם. השחרור גורם לכך, שגם כאשר הורים מעניקים לילדיהם, יחס, חום או סיוע כלכלי, אין זה גורם לזוג שיעבוד כלפי הסיוע, מפני שהם עומדים על רגליהם בעצמם, ומנהלים את חייהם לפי כוחם. העובדה שהינך נפגע מחוסר תשומת הלב של הורי אשתך, מצביעה על כך, שאתה מצפה מהם ליחס, כי כל המצפה לדבר מה, ומתאכזב כאשר אינו מקבל את מבוקשו, הרי הוא תלוי באותו דבר. לכן, אל תנסה לפתור את הבעיה על ידי גזירה חיצונית, שלא לבקר אצל הורי אשתך. עשה עם עצמך כברת דרך, והרגל את עצמך להיות עצמאי, לעמוד על רגליך, יחד עם משפחתך. להעריך את כוחותיכם, שלך ושל אשתך, ובעת הביקור אצל ההורים, הרגש את השחרור שלך, את עצמאותך, ומראש, אל תצפה כלל להתייחסות שלהם כלפיך. כך יוקל לך, ותוכל להמשיך ולבקרם בשמחה.

מומלצים