empty label

הרב אליקים לבנון

חול המועד בצל הקורונה

הרב אליקים לבנון

האם מלאכות מסוימות מותרות השנה בחול המועד בגלל המצב?

שאלה

שלום כבוד הרב,
האם בחול המועד הנוכחי, בו סגורים כולם בבתיהם, יש מלאכות שאפשר להתיר, מעבר להיתרים הרגילים?

תשובה

אכן, הימים המיוחדים הללו מחייבים אותנו לחשיבה מחודשת בשאלת המלאכות האסורות בחול המועד.
איסורי חכמים מתבססים על שני יסודות.
האחד: טירחה יתירה. אסרו חכמים פעולות שיש בהם טירחה, משום כבוד המועד.
השני: שמא יכוון מלאכתו במועד.

בימים אלו, נשאלות שאלות על ציור, אריגה, סריגה, עיצוב הבית וכד'.
הפעולות הללו, אין בהם טירחה, ואינם נעשות במועד, מתוך הצורך לתוצר. אלא הן עבודות, להתעסק בדברים חיוביים, כדי שלא "לטפס על הקירות"...
לכן, אם המלאכה נעשית אכן בכוונה להעביר את הזמן בנעימות, והיא נעשית בבית, בצינעא, בימים אלו מותר.

עבודה בגינה, זו פרהסיא, ואין לכך היתר.

עבודות של תיקונים בבית, לנוי, צביעה, תליית תמונות וכד', גם אותם ניתן להתיר. יש להשתדל לעשותן בקצת פחות מקצועיות, כדי שייחשבו גם מלאכת הדיוט.

מועדים לשמחה!

מומלצים