empty label

הרב אליקים לבנון

קייטנה בשלושת השבועות

הרב אליקים לבנון

מה מותר לילדים לעשות בשלושת השבועות?

שאלה

שלום הרב,
זכיתי במכרז להפעלת קייטנה בקיץ. הקייטנה תתקיים בימי בין המצרים וגם בתשעת הימים. רציתי לדעת אילו פעולות מותרות לילדים, ומה אסור. בנוסף, מה התכנים שנכון ללמד ילדים בגילאי 8-10.

תשובה

ימי בין המצרים הם ימי אבלות לכל ישראל. חינוך טוב יודע להעביר ערכים, הן של שמחה והן של ימי צער. נעים יותר לחנך לשמחה, אבל אמיתי מאוד לעסוק גם בפגעים אשר עברו על עם ישראל במהלך הדורות. כדאי לקחת לתשומת לב, שגם יום ט' באב עצמו נקרא "מועד", כלשון הכתוב באיכה: "קרא עלי מועד לשבור בחורי". (משום כך אין אומרים נפילת אפים בט' באב). כל זה מלמדנו שלא  לטאטא צער מתחת לשטיח, אלא להעלותו, לשוחח עליו ולהפוך אותו לפרקי לימוד היסטוריים. אלה הם התכנים אשר נכון לעסוק בהם בקייטנה, גם לילדים צעירים בגילאים שהזכרת. שני רווחים יש לנו בכך: האחד, לימוד להתחבר עם עם ישראל בצרותיו, ובלשון חכמים: להשתתף בצער הציבור. מאריך בדבר הרמח"ל במסילת ישרים (פרק י"ט), המביא את דברי תנא דבי אליהו: "כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו ומתאנח על כבודו של הקב"ה ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומתאווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו".

לפי זה צריך לערוך את התכנים לקייטנה: נושא ירושלים, נושא עבודת בית המקדש, נושא של "אנשי מעמד" כהנים, לויים וישראלים השותפים להקרבת הקורבנות. חורבן שני המקדשים. סיפורים ואגדות על החורבן. ונושא חיוני וחשוב: הגאולה המתרחשת לנגד עינינו: מדינה, צבא, משטרה, כבוד ישראל בעולם. והודיה לקב"ה על כך שהוא גואל אותנו. בסיום תהליך הגאולה, יבנה בית המקדש במהרה בימינו.

ולשאלה: מה מותר ומה אסור בימי בין המצרים:

טעות גדולה יש במנהגים שבין י"ז בתמוז לכ"ט תמוז. ימים אלה מותרים בשמחה. לשון חכמים: "משנכנס אב ממעטין בשמחה". לפני ראש חודש אב, אין איסור שמחה. מנהג אשכנזים, לא להסתפר ולהתגלח מי"ז בתמוז. לענין נישואין, רוב הספרדים קיבלו מנהג אשכנזים, ואין נושאים נשים בימים אלה, מפני שאין סימן טוב בימים אלה. כל אלה כמובן אינם שייכים לקייטנות, לכן למעשה כל פעילות מותרת: שירה, ריקוד, מוסיקה, טיולים, רחצה וכד'.

רק מראש חודש אב חלות מגבלות נוספות, בעיקר לאשכנזים, הנוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. וכן לא לכבס ולא להתרחץ מר"ח אב. כמו כן, נהגו שלא לשמוע מוסיקה, בעיקר מוסיקה שמחה. לילדי הקייטנה יש מקום להתיר גם ללכת לבריכה, מפני שמין הדין איסור רחצה הוא רק בט' באב עצמו. אך טוב להרגילם שלא לרחוץ בבריכה, הן מפני שלמבוגרים נוהגים לאסור, והן מפני חשש סכנה, שבימים אלה נזהרים יותר מכל פעולה העלולה לגרום לסכנה.

כללו של דבר: רוב הפעילויות מותרות. יש להקפיד שלא לשמוע מוסיקה שמחה, וראוי שלא לקחתם לרחצה בבריכה.

מומלצים