empty label

הרב אליקים לבנון

נקיות - הוראת היתר שלא כדין

הרב אליקים לבנון

הרב מדבר על הבעיה שיש בהוראת היתר שלא כדין, מסביר על מה מדבר פרק י"א - פרטי מידת הנקיות.

מומלצים