empty label

הרב אליקים לבנון

פרשת לך לך - האמונה הפועלת

הרב אליקים לבנון

"הרב, להתחתן או לא?"- אם אדם היה בוחן כל מעשה אך ורק לפי הידיעה, היה נמנע מלעשות מעשים...


פרשת לך לך - האמונה הפועלת


שני כוחות מדריכים אותנו בחיינו. כח הידיעה, וכח האמונה.
הידיעה נותנת לנו מבט ריאלי על המציאות, היא בוחנת מערכי כוחות, לחצים ונטיות לכאן או לכאן, ומסייעת לקבל החלטה. כל משקיע לפני שנכנס לעיסקה, בוחן את יכולתו להשקיע, את סוג ההשקעה ואת כדאיותה. כל מג"ד בוחן את יחסי הכוחות לפני שהוא מוציא את גדודו להסתערות.
אך יש גם כח שני, האמונה, שאף הוא משפיע רבות על חיינו. אם אדם היה בוחן כל מעשה אך ורק לפי הידיעה, היה נמנע מלעשות מעשים. כדוגמא, האם להתחתן או לא. הנעלמים בעתיד הינם אדירי ממדים, ובכל זאת עינינו רואות שאנשים מתחתנים ומקימים בתים טובים. כאן חייבים להפעיל את יסוד האמונה: "שמאמין בחי העולמים, וזורע!" (שבת לא,א,תו ד"ה אמונת). 
כאשר סוקרים את ההיסטוריה הישראלית לאורך אלפי שנים, אנו עומדים על שתי נקודות שהן אחת:
הראשונה, יד ה' השזורה בהסטוריה, והשניה, האמונה של ישראל באותה יד. ברור שללא סייעתא דשמיא לא היינו צולחים את אלפי שנות ההסטוריה. וברור באותה מידה שאם לא היו בקרבנו אישים בעלי אמונה, גם עם סייעתא דשמיא לא היינו מתקדמים. במדרש ויקרא רבה פרשה כט', אנו מוצאים ביקורת על יעקב אבינו.
כאשר ניצב לפניו הסלם שראשו מגיע השמיימה, "לא האמין ולא עלה". לדברי המדרש, זו הסיבה שנגזרו הגלויות על ישראל. ועם זאת, כאמור, ההסטוריה מליאה במאמינים בעלי שיעור קומה. כח האמונה בא לנו מאברהם אבינו, "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה".
ודאי ידע אברהם אבינו שהוא יוצא לדרך ארוכה, רבת שנים, בה הוא אמור להפוך את העולם כולו, כפשוטו, מתוך מגמה, שכולם יקראו בשם ה'.

במה האמין אברהם אבינו? שני צדדים לאמונה: האחד, להאמין שהקב"ה כל יכול, והוא מחולל גדולות עד אין חקר. אך בכך אין די. חובה עלינו להאמין בעצמנו, שבכוחנו לפעול עם א-ל ולשנות את העולם. לא לחינם התואר של אברהם אבינו הוא, "הגדול בענקים". הפעילות הנמרצת שלו, אכן חוללה את ראשית המהפך. ויש לכך גם צד נוסף: להאמין בכחה של אמונה! אברהם אבינו האמין, שאמונתו היא אמונה יוצרת, והיא תשנה את המציאות. כל רופא יודע שכאשר יש חולה המאמין שיתרפא, הוא אכן מתרפא. וכאשר אינו מאמין, הוא הולך ודועך. אם כן, האמונה היא משולשת: בקב"ה, בכוחנו לפעול עימו, ובכח אמונתנו לשנות, לפרוץ

קירות סתומים, לעקור הרים ולטחנן זה בזה.
יהושע בן נון, במלחמתו בעמלק. דוד המלך, הנער, בעומדו בפני גלית, ועוד ועוד, ידעו שאמונתם היא אשר תכריע את האויב. וכולם שואבים מכוחו של אברהם אבינו, ראש למאמינים.

מעשה אבות סימן לבנים.

עלינו להאמין בשינוי שיבוא, בסייעתא דשמיא, ובעזרתנו, בכל התחומים: בחינוך, בהתיישבות, בהרמת קרנו של צה"ל, בחזרה לדרכה של תורה.
בכח אמונתנו, האמונה הפועלת, נעשה ונצליח.

 

מומלצים