empty label

הרב אליקים לבנון

מחלוקת בין ההורים

הרב אליקים לבנון

מה קורה לבן אם יש מחלוקות בין ההורים?

שאלה

שלום הרב,
פנתה אלי משפחה לקבלת עצה והחלטה: הבן שלהם אמור להתחיל לימודים בישיבה תיכונית. האב רוצה שילמד בישיבה אחת, ושם, בתנאים מסויימים מוכנים לקבל את הבן. האם טוענת שלבן יהיה קשה לעמוד ברמת הלימודים באותה ישיבה, ורוצה שילמד בישיבה תיכונית אחרת, יותר פתוחה ופחות דורשנית. האב אינו מסכים, ואומר שזה לא לכבוד הבן ולכבוד המשפחה ללמוד במקום פתוח כזה. בינתיים, הבן משוטט לו, ואינו בשום מסגרת מתחילת שנה"ל. כיצד לסייע להם?

תשובה

בשאלתך, אני רואה מספר נקדות לתשומת לב. ענין ראשון, השוואת הדיעות בין ההורים. אחד מיסודות החינוך הוא, לשדר לילד, לנער, תשדיר אחיד וברור. תפקיד ההורים הוא לכוין את בנם לדרך הטובה ביותר עבורו. אם נער שומע מאביו דיעה אחת ומאימו דיעה שניה, הוא לומד מכך לימוד גרוע. "אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר". אם ההורים חלוקים ביניהם בשאלת המשך דרכו של הבן, ודאי שפיצול זה עובר גם לילד, והוא אינו יודע מה לרצות. יש גיל בו הנער כבר עצמאי יותר, גם אם ההורים מתווכחים, דרכו ברורה לו.

אולם בגיל זה, אחרי בר מצוה, לקראת לימודי התיכון, אין לנער כיוון ברור. וכאשר הוריו אינם מסכימים, הוא מרגיש מנותק, חסר קרקע מוצקה לעמוד עליה. כל החלטה שתתקבל על ידי ההורים, תהא אשר תהא, עדיפה על פני אי הסכמה. אם כן, במקרה זה, הדבר הדחוף ביותר הוא לשבת עם ההורים ולהביא אותם להסכמה. הנה, עין בעין אנו רואים כמה גרוע הוא כאשר אין הסכמה. הבן משוטט באין מעש. נראה כאילו כיף לו, חופשי לנפשו ללא מסגרת. ולא היא. ברור שהוא סובל מאי קבלת החלטה ברורה. כל זה, בדיעבד, לאחר שכבר גרמו לנער למבוכה וחוסר ידיעה, בשל חילוקי הדעות שביניהם. לכתחילה, כאשר הורים מתלבטים, הם חייבים לברר הכל ביניהם לפני שהם פונים לבנם. רק כאשר הם מגבשים דיעה, יעבירו אותה לבנם.

מלבד ענין השוואת הדיעות, יש לשים לב לעוד נקודה בשאלתך. כתבת שהאב אומר על מקום לימוד מסויים, שאינו לכבודם. שיקול דעת של "כבוד המשפחה" הוא שיקול פסול מכל וכל. "כל העולם צריך לבָשַם, כל העולם צריך לבורסקי, אשרי מי שמלאכתו בָשַם, ואוי לו למי שמלאכתו בורסקי". ודאי נעים יותר שהבן ילמד במקום מכובד, מפיץ ריח טוב, ולא במפעל המפיץ ריח לא נעים. אבל זו נקודה החשובה לאבא. לא יתכן שהבן יגדל ע"פ מה שטוב לאבא. חנוך לנער ע"פ דרכו. ואם מתאים יותר לבן ללמוד במקום שאין לחץ לימודי חזק, כדעתה של האמא, ודאי שזה הדבר הקובע. כבודו של האב יהיה, כאשר ידע לכוף את רצונו שלו, ולהתחשב בדרך הטובה לבנו. כך יצמח הבן "ע"פ דרכו", בהצלחה.

 

מומלצים