empty label

הרב אליקים לבנון

אמונה וידיעת ה'

הרב אליקים לבנון

איך עונים לילדים על שאולת מסובכות?

שאלה

שלום הרב,
אנו מתלבטים מה להשיב לילדים שלנו. הם בני 5 ו-3, וכאשר אנו מדברים איתם על הקב"ה, הם התחילו לשאול אותנו: איפה הוא, אם אפשר לראות אותו, למה יש רק תמונות של רבנים ואין תמונה של הקב"ה. ידיד יעץ לנו לומר להם את כל האמת, שאין לו גוף, ואי אפשר לראות אותו, אבל הוא נמצא בכל מקום בכל רגע, האם זה נכון?

תשובה

אחת הידיעות הפשוטות בחינוך היא, שכל ילד שואל לפי יכולת הבנתו, ובהתאם לזה צריך להשיב לו. למשל, אם ילד שואל על מכונית: מה זה? אפשר לענות לו, שבמכונית אפשר לנסוע לכל מקום שרוצים. תשובה זו אינה עונה לילד על שאלתו, שהרי הוא שאל מה זה מכונית, ואנו השבנו לו מהם השימושים במכונית. אבל בהבנה נכונה נשכיל שזו התשובה המתבקשת. אדם אשר ישיב לבנו בן ה-5 ואפילו בן ה-7, ויסביר לו, שמכונית בנויה מכמה חלקים מרכזיים: שילדה, היושבת על גלגלים. על השילדה מרכיבים מנוע, ובאמצעות תיבת הילוכים הוא מעביר את הכח, מהמנוע לגלגלים. אדם כזה רק יעורר גיחוך למשמע ההסברים המפליגים שלו. שהרי לילד אין הבנה במרכיבים הבונים את המכונית. לכן יש להטות את שאלתו לכיוון אותו באמת רוצה הילד לשאול, והוא, התועלת מהמכונית.

כלל נוסף: לומר לילד רק אמת, אבל אין הכרח לומר את כל האמת. למשל, אם ילד שואל מדוע הבננות עגולות, אסור לומר לו שיש מפעל לכיפוף בננות... וכן לא לספר לו סיפורים על חסידה המביאה תינוק חדש להורים. זה לא אמת.

אם כן, מה נאמר לילד השואל : היכן הקב"ה? שאלה זו כבר נשאלת במסכת ברכות (מח,א), כאשר רבה שאל את אביי ורבא, כאשר היו ילדים: למי מברכים? הם השיבו: לקב"ה. חזר ושאלם: היכן הוא יושב? רבא הראה על הגג, ואביי יצא החוצה והראה על השמים. אמר להם רבה: שניכם תגדלו להיות תלמידי חכמים.

אם כן, לפנינו תשובה שהיא נכונה, אע"פ שאינה שלימה. בתהילים קכ"ג נאמר: אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים. גם אנו נשיב לילדינו את התשובה שהשיבו חכמים, הקב"ה יושב למעלה למעלה בשמים, ואי אפשר לראות אותו. (יש להדגיש, שלא לומר: הוא יושב בשמים ולכן אי אפשר לראותו, זו אמירה שאינה מדויקת, מפני שעולה ממנה, שאם נעלה לשמים נוכל לראותו. אולם, אם אומרים שתי אמירות, ששתיהן נכונות: יושב בשמים, וגם אי אפשר לראותו, זו תשובה מצויינת לילד).

הרצון לומר את כל האמת הוא רצון מצויין, אך אי אפשר ליישמו במציאות. ילד שינסו להסביר לו, שהקב"ה נמצא בכל מקום, יתבלבל לגמרי ויחפש בכל חפץ ובכל פעולה את הקב"ה. וכבר היו דברים מעולם, שילד שאמרו לו כך, כשלא רצה לאכול או לישון אמר, שהקב"ה נמצא באוכל או במיטה שלו, ולכן אינו יכול או אינו רוצה לאכול או לישון.

כללו של דבר: לעיתים, אנו כמבוגרים, צריכים לרדת ולהתחבר לעולם הילדים, כדי לדעת מהי שאלתם, ומתוך זה, מה להשיב.

מומלצים