empty label

הרב אליקים לבנון

צניעות

הרב אליקים לבנון

מה הבעיה להיות להסתכל על נשים אחרות?

שאלה

שלום הרב,
מדי פעם כאשר אני קורא עיתון וכד', אני רואה גם תמונות לא ממש צנועות. אשתי מאוד מקפידה עלי בכך. זה בא לידי ביטוי גם במפגשים עם חברים, שהיא טוענת שאני מסתכל יותר מדי על נשים אחרות. להגנתי אני טוען, שאני מעולם לא נגעתי באישה אחרת. אבל זה לא פותר את המתח בבית.

תשובה

אחת מהברכות בחופה, מתוך 7 הברכות היא: שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. הקושי בברכה זו הוא גדול: וכי איזו שמחה היתה בגן עדן?והרי תוך כמה שעות אכל האדם מעץ הדעת, לאחר שנתפתה ע"י אשתו, ומיד גורשו שניהם מגן עדן? בדחנים אומרים שהשמחה היתה מפני שלא היתה עוד אשה בעולם, אלא אחת, ולא היה לאדם כל אפשרות להביט בנשים אחרות... אכן, אמת גדולה יש בדבר. בעל צריך לחשוב שאשתו היא יחידה בעולם, וכאילו אין כלל נשים אחרות. מחשבה כזאת משמשת תשתית אשר עליה ניתן לבנות בית בריא. אמת, בזמנים קדמונים מותר היה לשאת שתי נשים ואף יותר. אך לא בכדי הטיל ר' גרשום מאור הגולה חרם על כך. מה עוד שבספר שמואל ובדברי חכמים נקראות הנשים הללו "צרות". ללמדנו, שלבעל יש רק אישה אחת אשר עמה הוא בונה את ביתם המשותף. כמובן, סימפטיה צריך לרכוש לכל אדם. גם אדם נשוי ובעל משפחה מתייחס בכבוד, בנימוס וברוח טובה לאשה אחרת. (כמובן גם רווק או פנוי) אך חכמים בתבונתם אסרו לנהוג בקלות ראש בנושאים שבינו לבינה מפני שהדבר עלול לגרום להידרדרות שאי אפשר לעוצרה.

במקום להרגיש טרוניה על אשתך, מדוע היא מגבילה אותך וכאילו "נכנסת לך לעצמות", אני חושב שהרגישות שלה באה כדי לאזן אותך, אתה מודה שיש לך נטיה להביט בתמונות. הקב"ה שלח לך משמים אשה שיש לה רגישות יתירה לכך, כדי לגרום לך לחשוב פעמיים על כל מבט. באמת, זה מימוש של "עזר כנגדו", האשה היא עזר לבעלה, בכך שהיא כנגדו, אלא שהבעל צריך לפרש הכל לטובה, ולהשכיל שאכן זה עוזר לו. על כך אומרים חכמים: זכה נעשית לו עזר. כלומר: אם זכה הבעל והוא רואה את התועלת בכך שאשתו מגבילה אותו, אז הכל נהפך לטובה ולעזר.

ונקודה נוספת: כתבת שמעולם לא נגעת באשה אחרת. אשריך! מפני שבחברה שלנו כיום, הדבר פרוץ ביותר, ויפה שאדם יכול להעיד על עצמו עדות כזאת. אך לגופו של דבר, אכן אין בכך פתרון לבעיה. ומדוע?

לכל אדם בריא יש 5 חושים: ראיה ושמיעה, טעם וריח, ומישוש. הקירבה הגדולה ביותר בין אדם לחבירו, כמו בין איש לאשתו, היא ע"י חוש המישוש, הכולל קשר קרוב ביותר. החושים האחרים, נראים לנו כ"רחוקים" יותר. אדם רואה ושומע ממרחק, וכאילו זה קשר פחות חזק, אבל זו הטעיה, מפני שכאשר אדם רואה מראה לנגד עיניו, התמונה נשארת בזיכרון. לכן אם בעל מתבונן באשה אחרת, התמונה שבזכרונו הופכת להיות מקור להשוואה כלפי אשתו. מצד זה, הראיה עלולה להביא לנזק רב יותר לאדם ולחיי המשפחה שלו. לכן אומר הפסוק במשלי: "ברית כרתי לעיני, ומה אתבונן על בתולה." וכמובן, חכמים הוסיפו ואסרו זאת.

אם כן, התחבר עם דרכה של אשתך, ותבנו יחד, ללא מתח, ובאהבה!  

מומלצים