empty label

הרב אליקים לבנון

דרכי הופעת הגאולה

הרב אליקים לבנון

מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע באיזה אופן הגאולה תגיע, האם הגאולה תלויה בתשובה או שאינה תלויה בתשובה.

מומלצים