פרשת בא - השגחה וטבע

הרב מרדכי וולנוב

פרשת בא - השגחה וטבע

הרב מרדכי וולנוב

המצוה הראשונה בה מצטווים ישראל היא מצוות החודש. מצוות החדש מבטאת את ההתבטלות לבורא. מעלת ההתבטלות מיוחדת לישראל ולא לאומות העולם ומשום כך ישראל מונים ללבנה ואומות העולם מונים לחמה. המתבטל אינו מפחד ואינו חושש אלא מקיים את ציווי הבורא. כאשר האדם משליך עצמו על המקרים ולא שם בטחונו בבורא הוא מונהג בהנהגה טבעית במידת הדין וכאשר האדם מתרומם להתבטל הוא מונהג בהנהגה של חסד. את שני ההנהגות הקב"ה מנהיג ואנו בכח בחירתנו בוחרים באיזו מידה להיות מונהגים. בעקבתא דמשיחא יש זמנים של הסתר ותפקידנו להתבונן ולראות איך הטבע הוא יד ה'. ב"ה זכינו לעלות לארצנו וארץ ישראל נותנת פרותיה בעין יפה, וכפי שאמרו חז"ל אין לך קץ מגולה מזה. לאט לאט הקב"ה מאיר לנו פנים וחוזר להנהיג אותנו בהנהגה של "משגיח מן החלונות" בעז"ה שנזכה בקרוב לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן!
קרא עוד..